Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


VKLJUČENI PODUKREPI

  • podukrep 11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja oz.
  • podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja)

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.